Harmonogram odbioru odpadów

O. Ostrzeszów

Miasto i Gmina Ostrzeszów

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UMiG Ostrzeszów tel. 62 732 06 00
Godziny otwarcia PSZOK

Gmina Kobyla Góra

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kobyla Góra tel. 62 73 78 100
Godziny otwarcia PSZOK

Gmina Czajków

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Czajków Tel. 62 73 11 006
Godziny otwarcia PSZOK

Gmina Kraszewice

Lokalizacja PSZOK
Ostrzeszów ul. Ceglarska 1a (składowisko)
Kontakt
UG Kraszewice tel. 62 731 20 38
Godziny otwarcia PSZOK

Gmina Doruchów

Lokalizacja PSZOK
Olszowa 300
Kontakt
UG Doruchów tel. 62 736 32 21
Godziny otwarcia PSZOK
image/svg+xml Ostrzeszów Ostrzeszów M i a s t o i G m i n a O s t r z e s z ó w G m i n a C z a j k ó w G m i n a D o r u c h ó w G m i n a K r a s z e w i c e G m i n a K o b y l a G ó ra